Ep.33 : FASTING ยิ่งอดยิ่งดีต่อเงินในกระเป๋า

พูดถึงเรื่องการทำ IF กับการเงินว่ามันมีผลเกี่ยวข้องกันอย่างไร

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App