Ep.48 : ในวันที่ต้องนำเงินสำรองฉุกเฉินมาใช้ ทำให้ผมรู้ว่า…

เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเงินฉุกเฉินที่เรามีมันพอ? 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App