Ep.53 : SEF vs LTF กองทุนเก่าจะไป กองทุนใหม่จะมา เอายังไงดีกับชีวิต?

มาทำความรูัจักกับ SEF และเรียนรู้เรื่อง LTF ในปีนี้กันอีกที ว่าควรตัดสินใจอย่างไร

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App